حجت اول و آخر

چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده است و چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و در واقع شر و فساد شما در آن است و خداوند به مصالح امور داناست و شما نمیدانید(سوره مبارکه بقره آیه شریفه 216)

/ 0 نظر / 6 بازدید