مهربانی

( ای مالک ) ...مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرارده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شكاری باشی كه خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می باشند. اگر گناهی از آنان سر میزند یا علّت هایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی مرتكب می گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آن گونه كه دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. . نامه 53 حضرت امام علی علیه السلام


/ 0 نظر / 43 بازدید