لزوم هوشیاری مسلمانان

شما مسلمانان نه هرگز در کار دین سستی کنید و نه اندوهناک باشید زیرا شما فاتح و فیروزمندترین مردم ملل دنیا هستید اگر در ایمان ثابت و استوار باشید(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 139)

/ 1 نظر / 6 بازدید