امام حسن (ع)

از امام حسن بن على علیهما السّلام سؤال شد:

 زهد چیست؟ فرمود: دلدادگى به تقوى و دل برگرفتن از دنیا.

 حلم چیست؟ فرمود: فرو خوردن خشم و خویشتن دارى.

 سداد چیست؟ فرمود: پس زدن بدى با خوبى.

 شرف چیست؟ فرمود: احسان به طایفه و نزدیکان و به عهده گرفتن خسارت و جرم آنان.

نیرومندى چیست؟ فرمود: حمایت از پناهنده و پایمردى در نبردها و پیشگام بودن به هنگام پیشامدهاى ناگوار.

بزرگوارى چیست؟ فرمود:در غرامت عطابخشى و از جرم چشم پوشى.

 مردانگى چیست؟ فرمود:حفظ دین، حفظ عزّت نفس، نرم رفتارى، تداوم نیکى، پرداخت حقوق و اظهار دوستى نسبت به مردم.

 کرم چیست؟ فرمود: بخشش پیش از خواهش و طعام دادن به مردم هنگام قحطى

فرومایگى چیست؟ فرمود:خردبینى و دریغ کردن از اندک.

پستى چیست؟ فرمود: اندک بخشى و بد و بیراه گفتن.

بزرگ منشى چیست؟ فرمود: بذل و بخشش در خوشى و در سختى.

بخل چیست؟ فرمود: آنچه را در دست دارى مایۀ شرف پندارى و آنچه را انفاق کنى تلف شده بدانى.

 برادرى چیست؟ فرمود همراهى در سختى و در خوشى.

 ترس چیست؟ فرمود: گستاخى بر دوست و گریز از دشمن.

توانگرى چیست؟ فرمود: خرسندى به روزى مقسوم که نصیبش شده هر چند کم بوده باشد.

 فقر چیست؟ فرمود: سیرى ناپذیرى نفس نسبت به هر چیزى.

جود چیست؟ فرمود: بخشش دسترنج خود.

کرم چیست؟ فرمود: خویشتن بانى در سختى و خوشى.

دل و جرأت داشتن چیست؟ فرمود: دست و پنجه نرم کردن با حریفان هم وزن خود.

 نیرومندى چیست؟ فرمود: سخت نبرد کردن و ستیزه با پرقدرت‌ترین مردمان.

 خوارى چیست؟ فرمود: هراس از راستى و اظهار حقیقت.

 کج‌فهمى چیست؟ فرمود: مبارزه با فرمانده خود و آن کس که مى‌تواند به تو زیان رساند.

جلال و شکوه چیست؟ فرمود: انجام کار نیک و ترک کار زشت.

دوراندیشى چیست؟ فرمود: صبر طولانى و مدارا با کارگزاران وهوشیارىنسبت به تمام [ترفندهاى]مردم

شرف چیست؟ فرمود: همراهى با برادران و حفاظت از همسایگان.

 محرومیّت چیست؟ فرمود: از دست دادن بهره‌اى که به تو عرضه شده بود.

سبکسرى چیست؟ فرمود: پیروى از فرومایگان و همنشینى با گمراهان احمقانه از دست دادن مال و بى‌اعتنایى نسبت به آبروى خویش .

درماندگى در سخن چیست؟ فرمود: با ریش خود بازى کردن و بسیار سینه صاف کردن هنگام سخن گفتن.

شجاعت چیست؟ فرمود: دست و پنجه نرم کردن با حریفان هم وزن خود و شکیبایى به هنگام شنیدن سخن نیش‌دار.

 به زحمت افتادن چیست؟ فرمود: اظهار نظر در امورى که به تو مربوط نیست.

فرومایگى چیست؟ فرمود: اینکه انسان براى ارضاى نفس خود به خوشگذرانى پردازد و همسرش را [در اثر بى‌توجّهى به وى]تسلیم دیگران سازد.

 

برگرفته از کتاب تحف العقول عن آل رسول(ص) تالیف محدث جلیل القدر شیخ ابو محمد حرانی(رحمه الله)

ترجمه :آقای صادق حسن زاده

http://www.noorlib.irمنبع

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید