زهد و پارسایی

تا هرگز بر آنچه از دست شما رود دلتنگ نشوید و به آ نچه به شما رسد مغرور و دلشاد نگردید(سوره مبارکه حدید ، آیه شریفه 23).

/ 1 نظر / 9 بازدید
خسرو پيري

هيچ خيابان بن بستي يكطرفه نيست هيچ خيابان يكطرفه اي بن بست نيست زندگي خياباني يكطرفه است پس بن بست نيست راه بازگشتي نيست اما مي تواني بايستي و دوباره شروع كني[گل][گل]