قرآن

اما هرکس که عطا و احسان کرد و خدا ترس و پرهیزگار شد و به نیکویی که در قران بیان شده تصدیق کرد ما هم البته کار او را در دو عالم سهل آسان گردانیم و اما هر کس بخل ورزید و از جهل غرور خود را از لطف خدا بی نیاز دانست و نیکویی را تکذیب کرد پس بزودی کار اورا در دو عالم دشوار گردانیم(سوره مبارکه لیل آیات شریفه 5تا10)

/ 0 نظر / 5 بازدید