قرآن

و هرگاه آدمی به رنج و زیانی افتد همان لحظه به هر حالت باشد از نشسته و خفته و ایستاده فورا ما را به دعا میخواند آنگاه که رنج و زیانش بر طرف شود باز به حال غفلت و غرور چنان باز میگردد که گویی هیچ ما را برای دفع ضرر و رنج خود نخوانده است،همان غفران و غفلت است که اعمال زشت تبه کاران را در نظرشان زیبا نموده است(سوره مبارکه یونس آیه شریفه 12)

/ 0 نظر / 4 بازدید