حق پدر و مادر به خصوص مادر

ما به هر انسانی سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کن خصوص مادرکه چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدت دو سال که طفل را از شیر باز گرفته نخست شکر من که خالق و منعمم و آنگاه شکر پدر و مادر که بازگشت خلق به سوی من خواهد بود14و اگر پدر و مادر تو را بر شرک به خدا که آنرا به حق نمیدانی وادار کنند در این صورت دیگر آنها را اطاعت مکن ولیک در دنیا با آنها به حسن خلق مصاحبت کن و از راه آن کس که به درگاه ما رجوع و انابه اش بسیار است پیروی کن که پس از مرگ رجوع شمابه سوی من است و من شما را به پاداش اعمالتان آگاه خواهم ساخت15(سوره مبارکه لقمان)

/ 0 نظر / 8 بازدید