دعای عرفه

ای خدا هرچه بی قدری و خواریم زبانم را لال میکند کرم و بزرگواریت باز نطقم را گویا میگرداند و هرچه اوصاف من مرا مایوس میسازد احسان تو مرا بطمع میآورد ایخدا کسیکه محاسن و خوبیهایش بدیست پس چگونه زشتی و بدیهایش بدنخواهد بود و کسیکه حقیقتهایش دعوی باطل است چگونه دعوی بی حقیقتیش باطل نخواهد بود(دعای امام حسین ع در روز عرفه)

/ 0 نظر / 8 بازدید