صبر و استقامت

ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و استقامت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید که فیروز و رستگار گردید(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 200)

/ 0 نظر / 5 بازدید