حجاب از نگاه قران برای زنان و مردان

 به مردان مومن بگو : چشمان خود را [ از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم و عورت دیگران ] فرو بندند , و شرمگاه خود را حفظ کنند , این برای آنان پاکیزه تر است , قطعا خدا به کارهایی که انجام می دهند , آگاه است .(سوره مبارکه نور آیه شریفه30)ای رسول زنان مومن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا ) بپوشند و فروج و اندامشان را ( از عمل زشت ) محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهرا ظاهر میشود بر بیگانه آشکار نسازند و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه ببپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود و پدران و پداران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و خواهران خود و زنان خود ( یعنی زنان مسلمه ) و کنیزان ملکی خویش و اتباع ( خانواده که رغبت به زنان ندارند ) از زن و مرد یا طفلی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند ( و از غیر این اشخاص مذکور اجتناب و احتراز کنند ) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود و ای اهل ایمان همه به درگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شوید (31)  ای پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند که این کار برای اینکه آنها شناخته شوند تا از تعریض و جسارت آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا آمرزنده و بسیار مهربان است (سوره مبارکه احزاب آیه شریفه59)

/ 0 نظر / 6 بازدید