آخر زمان

از کتاب تحصین و صفت العارفین : ابن مسعود گفت ، رسول خدا که بر وی و تبارش درود باد فرمود : زمانی رسد که دین آدمی را در اختیارش ننهند مگر انکه چون روباه و بچگانش از کوهی به دیگر کوه و از لانه ای به دیگر لانه بگریزد . پرسیدند : کی چنین شود ؟ . فرمود : زمانی که روزی را جز به معصیت خداوندی نتوان بدست آورد . آن گاه بی همسری رواج یابد . گفتند : ای پیامبر خدا ، مگر تو خود ما را به زناشوئی فرمان نداده ای ؟ گفت : بلی اما در آن روزگار ، هلاک آدمی به دست پدر و مادرش است و اگر نباشد ، به دست همسر و کودکش و اگر همسر و کودکی وی را نبود ، هلاکش به دست خویشان و همسایگان اوست ، گفتند : چگونه ای پیامبر خدا ؟ گفت : وی را بر تنگی معیشت سرزنش کنند و به کارهائی که توانش را ندارد آنقدر تکلیف کنند که به هلاکت اندر افتد . برگرفته از کتاب کشکول شیخ بهایی ترجمه بهمن رازانی انتشارات نگارستان کتاب صفحه 372


/ 0 نظر / 16 بازدید