قرآن

ای جامه بر خود پیچیده !(1)

شب را جز اندکی [ که ویژه استراحت است , برای عبادت ]برخیز ;(2)

نصف [ همه ساعات ] شب [ را به عبادت اختصاص ده ] یا اندکی ازنصف بکاه ,(3)

یا [ مقداری ] بر نصف بیفزا , و قرآن را شمرده و روشن و با تامل و دقت بخوان .(4

سوره مبارکه مزمل

/ 0 نظر / 4 بازدید