غیب گویی

بگو : من قدرت [ جلب ] سودی و [ دفع ] زیانی را از خود ندارم جز آنچه خدا خواهد , و [ غیب هم نمی دانم ] اگر غیب می دانستم , یقینا برای خود ازهر خیری فراوان و بسیار فراهم می کردم وهیچ گزند وآسیبی به من نمی رسید ; من فقط برای گروهی که ایمان می آورند , بیم دهنده و مژده رسانم .(سوره مبارکه اعراف آیه شریفه188)

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید