اخلاق نیکو

ای رسول رحمت، خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می شدند،پس چون امت به نادانی در باره تو بد کنند از آنان در گذر و از خدا برای آنان طلب آمرزش کن و برای دلجوئی آنها در کار جنگ مشورت نما لیکن آنچه خود تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده که خدا آنان که بر او اعتماد کنند دوست دارد و همه را یاری کند(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 159)

/ 0 نظر / 3 بازدید