پندهای حضرت مسیح علیه السلام

خوشا به رحم آوران به یکدیگر،آنان همان رحمت یافتگان روز واپسین باشند

خوشا به سازش دهندگان میان مردم،آنان همان تقرب یافتگان روز واپسین باشند

خوشا به پاکیزه دلان،آنان هنگامه رستاخیز،خدا را زیارت کنند

خوشا به فروتنان در دنیا،آنان مسندهای پادشاهی را در روز رستاخیز به میراث برند

خوشا به مستمندان،ملکوت آسمان از آن ایشان باشد

خوشا به اندوه پیشگان که آنان شادمان گردند

خوشا به کسانی که فروتنانه گرسنگی و تشنگی میکشند،آنان همان سیراب شدگان باشند

خوشا به آنان که نیکو کاری کنند،برگزیدگان خدا،آنان را فراخوانند

خوشا آنان که به سبب پاکیزگی،دشنام شنوند،چرا که به راستی،ملکوت آسمان از آن ایشان باشد

خوشا به شما،آنگاه که رشک برده شوید و مورد بدخواهی قرار گیرید و درباره شما هر سخن زشت و دروغینی گفته آید،در این حال،خوشحال و دلشاد گردید که بی گمان پاداش شما ،در آسمان فزونی یافته است

برگرفته از کتاب تحف العقول عن آل رسول(ص) تالیف محدث جلیل القدر شیخ ابو محمد حرانی(رحمه الله)

ترجمه :آقای صادق حسن زاده 

/ 0 نظر / 6 بازدید