دعای عرفه

ای خدا اگر کارهای نیکویی از من پدید آید آن از فضل و عطای توست و ترا بر من منت است و اگر عمل زشتی آشکار گردد آن بعدل تست و ترا بر من حجت است ای خدا چگونه مرا به خود وامیگذاری در صورتیکه تو خود متکفل امور هستی یا چگونه کسی بر من ظلم تواند کرد در صورتیکه تو ناصر و یاور من،هستی(دعای امام حسین ع در روز عرفه)

/ 0 نظر / 3 بازدید