مدرسه

اولین روز دبستان باز گرد

کودکی های شاد خندان باز گرد

درس های سال اول ساده بود

آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموز روباه و خروس

روبه مکارو دزد و چاپلوس

با وجود سوز سرمای شدید

ریز علی پیراهن از تن می درید

تا درون نیمکتی جا می شدیم

ما پر از تصمیم کبری می شدیم

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود

جمع بودن بود و تفریحی نبود

کاش می شد باز کوچک می شدیم

لااقل یک روز کودک می شدیم

اول مهر ماه و بهار تربیت و تعلیم بر همه مبارک باد

/ 0 نظر / 4 بازدید