این چنین خدا بر دلهای اهل جهل مهر ( شقاوت ) نهد که هیچ سخن حق را نپذیرند ( 59 ) پس تو ای رسول صبر پیشه کن و از انکار کفار غمگین مباش که وعده ی خدا البته حق و حتمی است و مراقب باش که مردم بی علم و یقین و ایمان مقام حلم و وقارت را به خفت و سبکی نکشاند ( 60 ) ( سوره مبارکه روم ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٦/٤/٢٥ ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و هر کس روی تسلیم و رضا به سوی خدا آرد و نکوکار باشد چنین کس به محکم ترین رشته الهی چنگ زده و بدانید که پایان کارها به سوی خداست ( سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 22 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/٦/۱٤ ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

پروردگارا ما را مایه ی فتنه و امتحان کافران مگردان پروردگارا ما را بیامرز که تنها تویی که بر هر کار بسیار مقتدری و کاملا آگاهی  ( سوره مبارکه ممتحنه آیه شریفه 4 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/٦/٦ ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنان که نیکو کارند در حیات دنیا نیکی و خوشی بینند و هم در آخرت آنها را بهترین منزل است و البته بسیار خانه اهل تقوی مجلل و نیکو خواهد بود ( سوره مبارکه نحل آیه شریفه 30 ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/٤/٢ ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کردیم ( کفران کرد و ) از آن رو بگردانید و دوری جست و هرگاه شر و بلائی به او روی آورد به کلی مایوس و نا امید شد ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 83 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/۳/۱۸ ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم ، انفاق می کنند ( سوره مبارکه بقره آیه شریفه 3 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/۳/۱٢ ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریک شب به پا دار و نماز صبح را نیز بجای آر که آن نماز مهم است و به حقیقت مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است ( 78 ) بعضی از شب بیدار و متهجد باش و نماز شب خاص تواست بجا آور باشد که خدایت به مقام محمود مبعوث گرداند ( 79 ) ( سوره مبارکه اسراء )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/۳/٩ ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و ای محمد بندگانم را بگو که همیشه سخن بهتر را بر زبان آرید که شیطان بسیار شود به یک کلمه زشت میان شما دشمنی و فساد بر می انگیزد زیرا دشمنی او با آدمیان واضح و آشکار است ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 53 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/٢/٢٢ ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود یافته و هرکه به گمراهی شتافت آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته و هیچ کس بار عمل دیگری را بر دوش نگیرد و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 15 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/٢/۱٧ ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

انسان با شوق و رغبتی که خبر و منفعت خود را می جوید چه بسا به نادانی با همان شوق و رغبت شر زیان خود را می طلبد و انسان بسیار بی صبر و شتاب کار است ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 11 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/٢/٧ ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

همانا این قرآن خلق را به راست تر و استوارترین طریقه هدایت می کند و اهل ایمان را که نیکوکار باشند به اجر و ثواب عظیم بشارت می دهد ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 9 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/۱/٢٥ ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم مادر با رنج و زحمت بار حمل کشید و باز با درد و مشقت و ضع حمل نمود و سی ماه تمام مدت حمل و شیر خواری بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید آدمی چهل ساله گشت  ( و عقل و کمال یافت ) آنگاه سزد که عرض کند بار خدایا مرا بر نعمتی که به من پدر و مادر عطا فرمودی شکر بیاموز و به کار شایسته ی که رضا و خشنودی تو در اوست موفق دار و فرزندان مرا صالح گردان بارالها من به درگاه تو  به دعا باز آمدم و از تسلیمان فرمان تو شدم  (سوره مبارکه احقاف آیه شریفه 15)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/۱/٢٠ ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

بدانید که اگر کار نیکی و احسان کردید به خود کردید و اگر بدی و ستم کردید باز به خود کرده اید ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 7 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩٤/۱/۱۱ ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

برای رضای خدا بر رنج تربیت امت صبر و تحمل پیشه کن و بر آنها که ترک کفر و عناد نمی کنند غمگین مشو و از مکر و حیله آنان دلتنگ مباش که خدا از مکر و دشمنی خلق تو را و دین تو را محفوظ می دارد (127 ) محققا همانا خدا یار و یاور متقیان و نیکوکاران عالم است ( 128 ) ( سوره مبارکه نحل)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٢/٢٦ ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جای آرد ما او را به زندگانی خوش و با سعادت زنده ی ابد می گردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که کرده به او عطا می کنیم ( سوره مبارکه نحل آیه شریفه 97 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٢/٢۳ ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و عهد و سوگند های خود را برای فریب بین خود به کار مبرید تا آنکه ثابت قدم است نیز به فریب و سوگند دروغ بلغزد و از این که راه خدا را بر خلق بستید ( بدانید که ) همه به سختی مبتلا شوید و به عذاب سخت گرفتار گردید ( سوره مبارکه نحل ایه شریفه 94 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٢/۱٩ ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و خدا رزق بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده آنکه رزقش افزون شده به زیر دستان و غلامان زیاده را نمی دهد تا با او مساوی شوند آیا نعمت ایمان به خدا را ( به عصیان و شرک ) باید انکار کنند ( سوره مبارکه نحل آیه شریفه 71 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٢/۱٦ ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

کیست که در نزد او جز به فرمانش شفاعت کند ( فرازی از آیه شریفه 255 سوره مبارکه بقره )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٢/۱۳ ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ای مردم مشرک کافر بدین مثل گوش فرا دهید ( تا حقیقت حال خود بدانید ) آن بتهای جماد که بدون خدا می خوانید هرگز بر خلقت مگسی هر چند همه اجتماع کنند قادر نیستند و اگر مگسی چیزی از آنها بگیرد قدرت بر باز گرفتن آن ندارند طالب و مطلوب هر دو ( ناچیز و ) ناتوانند ( سوره مبارکه حج آیه شریفه 73 ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٢/٩ ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

یاد آر حال یونس را هنگامی که از میان قوم خود غضبناک بیرون رفت و چنین پنداشت که ما هرگز او را در مضیقه و سختی نمی افکنیم آنگاه در آن ظلمتها فریاد کرد الها خدای به جز ذات یکتای تو نیست تو از شریک و هر عیب و آلایشی پاک منزهی و من از ستمکارانم ( 87 ) پس ما دعای او را مستجاب کردیم و او را از گرداب غم نجات دادیم و اهل ایمان را هم اینگونه نجات می دهیم ( 88 ) ( سوره مبارکه انبیاء )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٢/٦ ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ای رسول ما هرگز به متاع ناچیزی که به قومی ( کافر و جاهل ) در جلوه ی حیات فانی برای امتحان داده ایم چشم آرزو مگشا و رزق خدای تو بسیار بهتر و پاینده تر است ( سوره مبارکه طه آیه شریفه 131 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٢/۳ ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

وای بر حال این بندگان ( گمراه لجوج ) که هیچ رسولی برای هدایت آنها نیامد جز آنکه او را به تمسخر و استهزاء گرفتند ( سوره مبارکه یس آیه شریفه 30 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

قسم به روز روشن یا هنگام ظهر آن ( 1 ) و قسم به شب یا هنگام آرامش آن ( 2 ) که خدای تو هیچگاه تو را ترک نگفته و بر تو خشم ننموده است ( 3 ) و البته عالم آخرت برای تو بسی بهتر از نشاط دنیاست ( 4 ) و پروردگار تو به زودی به تو چندان عطا کند که تو راضی شوی ( 5 ) آیا خدا تو را یتیم نیافت که در پناه خود جای داد ( 6 ) و تو را در بیابان مکه ره گم کرده یافت رهنمایی کرد ( 7 ) و باز تو را فقیر یافت توانگر کرد ( 8 ) پس ( به شکرانه آن ) تو هم یتیم را هرگز میازار ( 9 ) و فقیر و گدای سائل هیچ از درت به زجر مران ( 10 ) و اما نعمت پروردگارت را بر امت باز گو ( 11 ) ( سوره مبارکه ضحی )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

سوگند به مواقع نزول ستارگان ( یا آیات کریمه قرآن ) ( 75 ) و این قسم اگر بدانید بسی سوگند بزرگی است ( 76 ) که این قرآن بسیار کتابی بزرگوار و سودمند و گرامیست ( 77 ) در لوح محفوظ سر حق مقام دارد ( 78 ) که جز دست پاکان بدان نرسد ( 79 ) ( این کتاب بزرگ ) تنزیلی از پروردگار عالم است ( 80 ) ( سوره مبارکه واقعه )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ای رسول ما خدای تو البته در کمینگاه ستمکارانست ( سوره مبارکه فجر آیه شریفه 14 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱۱/۱٥ ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

خدا به شما امر می کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید همانا خدا شما را پند نیکو می دهد که خدا به هر چیز آگاه و بصیر است ( سوره مبارکه نسائء آیه شریفه 58 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

محمد ( صل الله علیه و آله )  فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند آنان را در حال رکوع و سجود و نماز بسیار بنگری که فضل و رحمت خدا و خشنودی او را به دعا می طلبند و بر رخسارشان از اثر سجده نشانه ها ( نورانیت ) پدیدار است این وصف آنها در کتاب تورات و انجیل مکتوب است که مثل حال آن رسول به دانه ای ماند که چون نخست سر از خاک برآورد شاخه ای نازک و ضعیف باشد بعد از آن قوت یابد تا آنکه ستبر و قوی گردد و بر ساق خود محکم و راست بایستد که دهقانان در تماشای آن حیران مانند همچنین محمد ( صل الله علیه و آله ) و اصحابش از ضعف به قوت رسند تا کافران عالم را از قدرت و قوت خود به خشم آرند خدا وعده فرموده که هر کس از آنها ثابت ایمان و نیکوکار شود گناهانش ببخشد و اجر عظیم عطا کند ( سوره مبارکه فتح آیه شریفه 29 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱۱/۸ ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و باید بندگان از مکافات عمل خود بترسند کسانی که می ترسند بمیرند و کودکان ناتوان از آنها باقی ماند و زیر دست مردم شوند پس باید از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستی در حق ایتام مردم گویند و راه عدالت پویند ( سوره مبارکه نساء آیه شریفه 9 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱۱/٥ ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ما به هر رسولی معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم و بر تو قرآن را که جامع و کاملترین کتاب الهیست نازل کردیم تا بر امت آنچه فرستاده شده بیان کنی باشد که عقل و فکرت کار بندند ( سوره مبارکه نحل آیه شریفه44 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ای اهل ایمان مومنان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره و استهزاء کنند شاید آن قوم که مسخره می کنید بهترین مومنین باشند و نیز بین زنان با ایمان قومی دیگری را سخریه نکنند که بسا آن قوم بهترین آن زنانند و هرگز عیب جوئی ( از همدینان ) خود مکنید و به نام و لقب های زشت یکدیگر را مخوانید که پس از ایمان به خدا نام فسق ( بر مومن نهند ) بسیار زشت است و هر که از فسق و گناه به درگاه خدا توبه نکند بسیار ظالم و ستمکار است ( سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 11 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

متاع قلیل فانی دنیا نابود شود و بر آنها عذاب الیم خواهد ماند ( سوره مبارکه نحل آیه شریفه 117 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/٢۳ ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنان که دوست می دارند که در میان اهل ایمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود و خدا ( فتنه گری و دروغشان را ) می داند و شما نمی دانید ( سوره مبارکه نور آیه شریفه 19 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/٢٠ ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و شما نباید پیش خود به دروغ چیزی را حلال و چیزی را حرام کرده و به خدا نسبت دهید تا بر خدا دروغ بندید که آنان که بر خدای خود دروغ بستند هرگز روی رستگاری نخواهند دید ( سوره مبارکه نحل آیه شریفه 116 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/۱٦ ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و ما این قرآن بزرگ را بر تو نفرستادیم مگر برای اینکه حقیقت را در آنچه مردم اختلاف می کنند روشن کنی و برای اهل ایمان هدایت و رحمت باشی ( 64 ) ( سوره مبارکه نحل )


...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و ما اراده کردیم که بر آن طایفه ضعیف در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه فرعونیان گردانیم ( 5 ) و در زمین به آنها قدرت و تمکین بخشیم و به چشم فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را کز آن اندیشناک و ترسان بودند بنمائیم ( 6 ) ( سوره مبارکه قصص ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

اگر بخواهید نعمت های بی حد و حصر خدا را شماره کنید هرگز نتوانید که خدا در حق بندگان بسیار غفور و مهربانست ( 18 ) و خدا هر چه را پنهان و آشکار دارید به همه آگاه است ( 19 ) و بدانید که آنچه را غیر از خدا به خدائی می خوانید او چیزی خلق نکرده و اثری در عالم به نفع خلق ندارد و خود نیز مخلوقیست ( 20 ) ( سوره مبارکه نحل ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/۸ ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنان که نیکوکارند در حیات دنیا نیکی و خوشی بینند و هم در آخرت آنها را بهترین منزل است و البته بسیار خانه اهل تقوی مجلل و نیکو خواهد بود ( سوره مبارکه نحل آیه شریفه 30 ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/٦ ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنان که در راه خدا مهاجرت کردند پس از آنکه ستمها در وطن خود از کافران کشیدند ما در دنیا به آنها جایگاه آسایش نیکو می دهیم در صورتی که اگر بدانند اجری که در آخرت به آنها عطا خواهیم کرد بسیار بهتر و نیکوتر است ( 41 ) این اجر بزرگ در دنیا  وعقبی به آن کسانی عطا می شود که در راه دین صبر کردند و بر خدای خود در کارها توکل نمودند ( 42 ) ( سوره مبارکه نحل ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۱٠/۳ ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و دایم عیب جویی و سخن چینی می کنند ( 11 ) و خلق را هر چه بتوانند از خیر و سعادت باز می دارند و به ظلم و بدکاری می کوشند ( 12 ) ( سوره مبارکه قلم ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/٢٦ ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و در حقیقت تو بر خلقی عظیم آراسته ای ( سوره مبارکه قلم آیه شریفه 4 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/٢٤ ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

وای بر هر عیب جوی هرزه زبان ( سوره مبارکه همزه آیه شریفه 1 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/۱٩ ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آیا نوبت آن نرسید که گرویدگان دلهاشان به یاد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق نازل شد توجه کنند و مانند کسانی که پیش از این برایشان کتاب آسمانی تورات آمد نباشید که دوره ی طولانی ( زمان فطرت ) بر آنها گذشت و دلهاشان زنگ قساوت گرفت و بسیار فاسق و نابکار شدند ( سوره مبارکه حدید آیه شریفه 16 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/۱٧ ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

باری ای بندگان خدا به درگاه خدا گریزید که من از جانب او شما را با بیانی روشن می ترسانم ( سوره مبارکه ذاریات آیه شریفه 50 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/۱٢ ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ای رسول نزدیک است که اگر امت تو به قرآن ایمان نیاورند جان عزیزت را از شدت حزن و تاسف بر آنان هلاک سازی ( سوره مبارکه کهف آیه شریفه 6 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/۸ ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و روزی شما با همه ی وعده ها که به شما دادند در آسمان است ( 22 ) پس بخدای آسمان و زمین قسم که این ( وعده ی رزق مقدر ) بمانند تکلمی که با یکدیگر می کنید حق و حقیقت است ( 23 ) ( سوره مبارکه ذاریات )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/٥ ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

از شب اندکی را خواب می کردند ( 17 ) و سحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت می کنند ( 18 ) و در اموالشان بر فقیر و سائل و محروم حقی منظور دارند ( 19 ) ( سوره مبارکه ذاریات )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/۳ ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هر کس خدا ترس ( و پرهیزکار ) شود خدا راه بیرون شدن را بر او می گشاید ( 2 ) و از جایی که گمان نبرد به او روزی عطا کند (2) و هر که ( در هر امر ) بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش ( بر همه ی عالم ) نافذ و روانست و بر هر چیز قدر و اندازه ای مقرر داشته است (3 ) (سوره مبارکه طلاق )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٩/۱ ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

پس خدا را به اخلاص بخوانید که دین خالص ( و حکم نافذ ) هر چند کافران نخواهند مخصوص خداست ( سوره مبارکه غافر آیه شریفه 14 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۸/٢۸ ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هر کس حاصل مزرعه ی آخرت را بخواهد ما بر تخمی که کاشته می افزایم و هر که تنها حاصل کشت دنیا را بخواهد او را هم از آن نصیب می کنیم ولی در آخرت ( از نعمت ابدی چون نخواسته ) نصیبی نخواهد یافت ( سوره مبارکه شوری آیه شریفه 20 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۸/٢٥ ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هر نفسی در گرو عملیست که انجام داده است ( سوره مبارکه مدثر آیه شریفه 38 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۸/٢٢ ساعت ٥:٢۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و تو از این ناقابل متاع دنیوی که به طایفه ای از مردم کافر برای امتحان دادیم البته چشم بپوش و بر اینان اندوه مخور و اهل ایمان را زیر پر و بال ( علم و حکمت و لطف و رحمت ) خود گیر و با کمال حسن خلق بپروران ( سوره مبارکه حجر آیه شریفه88 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۸/۱٩ ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آری هرگز به جز مردم ( نادان مادی ) گمراه کسی از لطف خدا نومید نیست ( سوره مبارکه حجر آیه شریفه 56 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۸/۱٧ ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و اگر ما بر این کافران امتت دری از آسمان بگشائیم تا دایم بر آسمانها عروج ( یا فرشتگان بر آنها نزول ) کنند ( 14 ) باز هم بر رد و انکار تو خواهند گفت چشمان ما را ( محمد ( ص ) ) فرو بسته و در ما سحر و جادوئی به کار برده است ( 15 ) ( سوره مبارکه حجر )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۸/٩ ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققا ( از آسیب حسودان و منکران ) محفوظ خواهیم داشت (سوره مبارکه حجر آیه شریفه 9 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۸/٥ ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

این ( قرآن عظیم ) حجت بالغ برای جمیع مردم است تا خلایق از آن پند گرفته و خداشناس و خداترس شوند و تا عموم بشر خدا را به یگانگی بشناسند و صاحبان عقل،متذکر و هوشیار گردند ( سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 52 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۸/۳ ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

( و ای رسول ما ) به آن بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز بپا دارند و از آنچه روزی آنها کردیم در نهان و آشکار انفاق کنند پیش از آنکه بیاید روزی که نه چیزی توان خرید و نه دوستی که جز خدا به کار آید ( سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 31 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/۳٠ ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

مومنان باید به خدا در هر حال توکل کنند ( سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 11 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/٢۸ ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و چون حکم قیامت به پایان رسید و اهل بهشت از اهل دوزخ جدا شدند در آن حال شیطان برای نکوهش و تمسخر کافران گویند خدا به شما حق و راستی وعده داد و من خلاف حقیقت بر شما هیچ حجت و دلیل قاطعی نیاوردم پس امروز شما ابلهان که سخن بی دلیل مرا پذیرفتید مرا ملامت مکنید بلکه نفس پر طمع خود را ملامت کنید که امروز نه شما فریادرس من توانید بود و نه من فریاد رس شما ( سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 22 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/٢٤ ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنانکه به خدا ایمان آورده و به کار نیکو پرداختند خوشا بر احوال آنها و مقام نیکوی آنها ( سوره مبارکه رعد آیه شریفه 29 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/۱٩ ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

شما بندگان اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت شما می افزایم و اگر کفران کنید به عذاب شدید گرفتار می کنیم ( سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 7 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/۱٧ ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنانکه دعوت حق را اجابت کرده و به خدا ایمان آوردند بر آنها بهترین پاداش و خوش ترین زندگانی است و آنان که اجابت نکردند اگر مالک همه ی آنچه در روی زمین است باشند آن را فدای آسایش خود کنند و آنها را حساب سخت و جایگاه دوزخ باشد که بسیار بد آرامگاهی است ( سوره مبارکه رعد آیه شریفه 18 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/۱٤ ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هر کس در حوادث عالم تقوی و صبر پیشه کند چنین کسی نیکوست و خدا اجر نیکوکاران را ضایع نگذارد (سوره مبارکه یوسف آیه شریفه 90)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/٩ ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

تنها عاقلانند که هم به عهد خدا وفا می کنند و هم پیمان حق را نمی شکنند ( 20 ) و هم آنچه را خدا امر به پیوند آن کرده اطاعت می کنند و از خدا می ترسند و از سختی هنگام حساب می اندیشند ( 21 ) و هم در طلب رضای خدا راه صبر پیش می گیرند و نماز به پا می دارند و از آنچه نصیبشان کردیم به فقرا پنهان و آشکار انفاق می کنند و در عوض بدیهای مردم نیکی می کنند اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیکو یافته اند ( 22 ) ( سوره مبارکه رعد )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/٧ ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و از رحمت بی منتهای خدا نومید مباشید که هرگز جز کافر هیچ کس از رحمت خدا نومید نیست ( سوره مبارکه یوسف آیه شریفه 87 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٧/٥ ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنانکه به خدا ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم و ستم نیالودند در دو عالم ایمنی آنهاراست و هم آنها به حقیقت ( به سر منزل سعادت ) هدایت یافته اند ( سوره مبارکه انعام آیه شریفه 82)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/۳۱ ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و نباید صاحبان ثروت و نعمت درباره ی خویشاوندان خود و در حق مسکینان و مهاجران راه خدا از بخشش و انفاق کوتاهی کنند باید مومنان همیشه بلند همت بوده و با خلق عفو و صلح پیشه کنند و از بدیها در گذرند آیا دوست نمی دارید که خدا هم در حق شما مغفرت و احسان فرماید ؟ که خدا بسیار آمرزنده و مهربانست ( سوره مبارکه نور آیه شریفه 22 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/٢٩ ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

چیزی که از نعمت های دنیا نصیب شما گردیده متاع زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست بسیار بهتر و باقی تر است اما آن مخصوص است به آنان که به خدا ایمان آورده اند و در امورشان بر پروردگار توکل می کنند ( 36 ) و آنان که از زشت کاری و گناهان بزرگ می پرهیزند و چون بر کسی خشم و غضب کنند بر او می بخشند ( 37 ) ( سوره مبارکه شوری ) 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/٢٦ ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

بعضی مردم از گفتار دل فریب خود تو را به شگفت آرند که از چرب زبانی و دروغ به متاع دنیا رسند و از نادرستی و نفاق خدا را به راستی خود گواه گیرند و این کس بدترین دشمن اسلام است (204 ) و چون از حضور تو دور شود کارش فتنه و فساد است بکوشد تا حاصل خلق به باد فنا دهد و نسل بشر را قطع کند و خداوند مفسدان را دوست ندارد و هرگز در مشیت ازلی نخواسته که فساد کنند ( 205 ) ( سوره مبارکه بقره )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/٢٤ ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و ( به امت ) بگو که رسول حق آمد و باطل را نابود ساخت که باطل خود لایق محو و نابودی ( ابدی ) است ( سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 81 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/٢٢ ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

(بدانکه ) هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست همیشه بدی خلق را به بهترین عمل ( که خیر و نیکی است ) پاداش ده تا همان کسی که گویی با تو بر سر دشمنی است دوست و خویش تو گردد ( سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 34 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/۱٥ ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

پس ( از آن پیامبران سلف ) ما آن خاندان را که از بندگان خود برگزیدیم وارث علم قرآن گردانیدیم باز هم بعضی از آنها به نفس خود ظلم کردند و بعضی راه عدل پیمودند و برخی به هر عمل خیر ( با جان و دل ) به دستور حق سبقت گیرند این رتبه است در حقیقت همان فضل بزرگ ( و عطای بی منتهای الهی ) ( سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 32 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/۸ ساعت ٦:٤٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و هر کس چنین پندارد که از وصیت موصی به وارث او جفا و ستمی رفته و به اصلاح آن پردازد بر او گناهی نیست بلکه ثواب کرده اگرچه به اشباه و خطا رفته باشد زیرا خداوند آمرزنده گناه خلق و در حق همه مهربانست ( سوره مبارکه بقره آیه شریفه 182 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/٥ ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

( بدانید که ) از گناه پشیمانان خداپرستان حمد و شکر نعمت گزاران روزه داران نماز با خضوع گزاران امر به معروف و نهی منکرکنندگان و نگهبانان حدود الهی ( همه اهل ایمانند ) و مومنان را ( ای رسول به هراجر و ثواب و سعادت ) بشارت ده (سوره مبارکه توبه آیه شریفه112 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/۳ ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و تو ای رسول ما ، با آنان که ایمان نمی آورند بگو که شما هر چند بتوانید به زشتکاری و معصیت خدا بپردازید ما هم به کار اطاعت مشغول خواهیم بود ( 121 ) و شما جزای کردار خود را منتظر باشید ما هم پاداش عمل خود را از حق منتظریم (122 ) و هر چه در آسمانها و زمین پنهانست همه برای خدا آشکار است او را پرستید و بر او توکل کنید که پروردگار تو از آنچه بندگان می کنند غافل نیست (123 ) ( سوره مبارکه هود )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٦/۱ ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

کافران می خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند و البته خدا نور خود را هر چند کافران خوش ندارند کامل و محفوظ خواهد داشت (سوره مبارکه صف آیه شریفه 8)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/٢٩ ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هر کس را ما بخواهیم به لطف خاص خود مخصوص میگردانیم و اجر هیچ کس را در دنیا ضایع نمی گذاریم (56 ) و حال آنکه اجر عالم آخرت برای اهل ایمان و مردم پرهیزکار بسیار بهتر از اجر و مقام دنیوی است (57 ) ( سوره مبارکه یوسف )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/٢٧ ساعت ٤:۱٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و من خود ستایی نکرده و نفس خویش را از عیب و تقصیر مبرا نمیدانم زیرا نفس اماره انسان را به کارهای زشت و ناروا سخت وا می دارد جز آنکه خدای من به لطف خاص خود بنده را نگهدارد که خدای من بسیار آمرزنده و مهربان است ( سوره مبارکه یوسف آیه شریفه53 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/٢٥ ساعت ٤:٢٤ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

خدای یکتا را پرستید و هیچ چیزی را شریک وی نگیرید و نسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و همسایه و بیگانه و دوستان  موافق و رهگذران و بندگان و پرستاران که زیر دست شمایند در حق همه نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خود پسند  متکبر را دوست ندارد (سوره مبارکه نساء آیه شریفه 36)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/٢٢ ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و ما به آدمیان سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کنند و اگر آنها ( خود مشرک باشند و ) کوشند تا تو به من که خدای یگانه ام از روی جهل و نادانی شرک آوری در اینجا هرگز اطاعت امر آنها مکن که رجوع شما به سوی من است و من شما را پاداش هر عمل ( نیک و بد ) که به جای آورید آگاه می گردانم ( سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه8 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/٢٠ ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و برخی از مردمان کسی است که گفتار و سخنان لغو و باطل را به هر وسیله تهیه می کند تا خلق را به جهالت از راه خدا گمراه سازد و قرآن را به تمسخر واستهزاء می گیرد این مردمان فاسد و کافر به عذاب با خواری و ذلت گرفتار شوند (سورهمبارکه لقمان آیه شریفه 6 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/۱۸ ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هیچکس بار گناه دیگری  را به دوش نگیرد و آنکه بارش سنگین است اگر دیگری را هر چند خویش باشد کمک بر سبکباری خود طلبد ابدا باری از دوشش برندارد و تو ای رسول تنها آنانی که در خلوت و پنهای از خدای خود می ترسند و نماز به پا می دارند توانی خدا ترس و پرهیزکار گردانی و هرکس خود را از کفر و گناه و اخلاق زشت پاک و منزه ساخت سود و سعادش بر خود اوست و بازگشت همه به سوی خداست(سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 18)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/۱٥ ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ای مردم شما همه به خدا فقیر و محتاجید و تنها خداست که بی نیاز و غنی بالذات و ستوده صفاتست (15 ) اگر بخواهد همه ی شما را به دیار عدم فرستد و خلقی از نو به عرصه ی وجود آرد (16) و هیچ این کار بر خدا دشوار نیست (17)  (سوره مبارکه فاطر )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/۱۳ ساعت ٤:۱٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

هر که متقی و خدا ترس باشد خدا ( مشکلات ) کار او را ( در دو عالم ) آسان می گرداند ( سوره مبارکه طلاق آیه شریفه 4 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/۱۱ ساعت ٦:٤٠ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنان که قرآن را به میل خود و غرض فاسد جزء جزء و پاره پاره کردند بعضی را قبول و بعضی را رد کردند ( 91 ) قسم به خدای تو که از همه آنها سخت مواخذه خواهیم کرد ( 92 ) روزی از آنچه می کنند باز خواست می شوند ( 93 ) ( سوره مبارکه حجر )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/۸ ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

همانا کلیه ی مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان اهل طاعت و عبادت و مردان و زنان راستگوی و مردان و زنان صابر و مردان و زنان خدا ترس خاشع و مردان و زنان خیر خواه مسکین نواز و مردان و زنان روزه دار و مردان و زنان با حفاظ خوددار از تمایلات حرام و مردان و زنانی که یاد خدا بسیار کنند بر همه ی آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است ( سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 35 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/٦ ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ای رسول ما تو خود و امتت حقوق خویشاوندان و ارحام خود را ادا کن و نیز فقیران و رهگذران بیچاره را به حق خودشان برسان و هرگز ( در کارها ) اسراف روا مدار (26) ( در هیچ کار ) هرگز اسراف مکن که مبذران و مسرفان برادر شیطانند و شیطان است که سخت کفران نعمت پروردگار خود کرد (27) و چناچه از ارحام و فقیران ذوی الحقوق مذکور چون فعلا نادار هستی ولی در آتیه به لطف خدا امیدواری اکنون اعراض کرده و توجه به حقوقشان نتوانی کرد باز به گفتار خوش و زبان شیرین آنها را از خود دلشاد دار (28) نه هرگز دست خود در احسان به خلق بسته دار و نه بسیار باز و گشاده دار که هر کدام کنی به نکوهش و حسرت خواهی نشست (29) (سوره مبارکه اسرا )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/٤ ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

پروردگارا! من و ذریه ی مرا نمازگزار گردان و بار الها دعای ما را اجابت فرما ( 40 ) بارالها! روزی که ( میزان عدل و ) حساب به پا می شود تو در آن روز سخت بر من و والدین من و همه ی مومنان از کرم ببخشا ( 41 ) ( سوره مبارکه ابراهیم )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٥/۱ ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

خدای به آنچه در دلهای شماست از خود شما داناتراست اگر همانا در دل اندیشه صلاح دارید خدا هر که را با نیت پاک به درگاه او تضرع کند البته خواهد بخشید (سوره مبارکه اسرا آیه شریفه 25)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٤/۳٠ ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و بدانید که این قرآن پند دهنده ای است که ( در ارشاد براه راست )خیانت نمیکند ، و راهنمایی است که گمراه نمینماید ، و سخن گویی است ( در گفتارش ) دروغ نمی گوید ، و کسی با این قرآن ننشست ( قرائت ننموده و در آن تدبر و اندیشه نکرد ) مگر آنکه چون از پیش آن برخاسته (قرائت و اندیشه را بپایان رساند ) هدایت و رستگاری او افزایش یافت یا کوری و گمراهی او کم گردید ، و بدانید کسیرا بعد از ( آموختن ) قرآن ( تدبر در معانی و عمل باحکام آن ) نیازمندی نیست ( تا برای دنیا و آخرت خود چیزی بیاموزد ) و نه برای کسی پیش از ( آشنا شدن به ) قرآن  بی نیازی است ( تا راه صلاح و فساد را بوسیله علوم و کتابها دانسته بآن نیازمند نباشد ) پس بهبودی دردهای ( ظاهری و باطنی و روحی و جسمی ) خود را از آن بخواهید ، و در سختی و گرفتاری از آن کمک بطلبید ، زیرا در قرآن برای بزرگترین درد که کفر و نفاق و تباه شدن و گمراهی میباشد شفا و بهبودی است ، و به ( پیروی از ) آن  ( شفا ) از خدا بخواهید ، و با دوستی ( عمل به ) آن بخدا رو آورید ، و آن را وسیله ی خواهش از بندگانش قرار ندهید ، زیرا بندگان به ( چیری ) مانند قرآن بخدا رو نیاورند ( برای درخواست از خدا و تقرب با او و قرآن را بهترین وسیله دانستند ) . و بدانید قرآن ( در قیامت ) شفاعت کننده ایست که شفاعتش پذیرفته میگردد ، و راستگویی است که گفتارش تصدیق میشود ، و کسیرا که قرآن روز قیامت شفاعت کرد ( بدرستی گفتار و کردارش گواهی داد) شفاعتش در باره ی او قبول میشود ، و کسیرا که قرآن روز قیامت ( نزد خداوند سبحان ) زشت دانست ( به کفر و نفاق و بد رفتاری و شهوت رانی او گواهی داد ) گفتارش بزیان او تصدیق میگردد ، زیرا روز قیامت ندا کننده ای فریاد میکند : «آگاه باشید هر کشتکاری در عاقبت عمل و کشته ی خود را گرفتار است مگر کشتکاران قرآن » پس شما از کشت کنندگان و پیروان آن بوده آنرا راهنمای بسوی پروردگارتان قرار دهید ، و از آن اندرز بگیرید ، و اندیشه هایتان را که بر خلاف آن است متهم سازید ( در گفتار و کردار به اندیشه ها اعتماد نداشته باشید ) و خواهش های خود را در برابر آن خیانتکار بدانید ( طبق هوای نفس آنرا تفسیر و تاویل نمائید که به عذاب گرفتار خواهید شد ).

نهج البلاغه قسمتی از خطبه 175

بقلم حاج سید علی نقی فیض الاسلام

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٤/٢٥ ساعت ۳:٤٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

پروردگارا ! گناهان ما را بیامرز , و بدی هایمان را از ما محو کن , و ما را در زمره نیکوکاران بمیران .(سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 193)

 

 

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٤/٢۳ ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

پروردگارا ! مرا [ در هر کار و شغلی ] به نیکی وارد کن و به نیکی بیرون آور و برایم از نزد خود نیرویی یاری دهنده قرار ده(سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 80)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٤/۱۸ ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

بار خدایا مرا بر نعمتی که به من پدر و مادر عطا فرمودی شکر بیاموز و به کار شایسته ی که رضا و خشنودی تو در اوست موفق دار و فرزندان مرا صالح گردان بارالها من به درگاه تو  به دعا باز آمدم و از تسلیمان فرمان تو شدم  (سوره مبارکه احقاف آیه شریفه 15)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٤/۱٥ ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

ای اهل ایمان بر شما هم روزه داشتن فرض گردید چنانکه امم گذشته را فرض شد و این دستور برای آنست که پاک از شهوات پست حیوانی شده و پرهیزکار شوید (سوره مبارکه بقره آیه شریفه 183 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٤/٧ ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچکس را نپرستید و درباره ی پدر و مادر نیکویی کنید و چناچه هر دو یا یکی از آنها  پیر و سالخورده شوند که موجب رنج و زحمت شماباشند زنهار کلمه ی که رنجیده خاطر شوند مگویید و کمترین آزار به آنها مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام سخن گویید (23) و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و بگو پروردگارا  چناچه پدر و مادر ، مرا از کودکی به مهربانی بپروردند تو در حق آنها رحمت و مهربانی فرما (24) (سوره مبارکه اسرا)

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٤/٤ ساعت ٦:٥٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

پروردگارا!پس شرح صدرم عطا فرما که از جفا و آزار مردم ، تنگدل نشوم(25) و کار مرا آسان گردان و سختیهایی که در انجام این وظیفه بر من پیش می آید بر طرف ساز (26) و عقده را از زبانم بگشا(27) تا مردم سخنم را نیکو فهم کرده و خوش بپذیرند (28) ( سوره مبارکه طه )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/٤/٢ ساعت ٤:٠٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آیا خدا ( ی مهربان ) برای بنده اش کافی نیست که مردم تو را از قدرت غیر خدا می ترسانند ؟ ( سوره مبارکه زمر آیه شریفه 36 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۳/٢۸ ساعت ٦:٤۸ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

خدا هرگز خیانت کاران را به مکر و خدعه به مقصود نمی رساند ( سوره مبارکه یوسف آیه شریفه 52 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۳/٢٦ ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

و خدا به کسانی که از شما بندگان ( به خدا و حجت عصر (عج ) ) ایمان آرد و نیکوکار گردد وعده فرمود که در زمین خلافت دهد ( و به جای امم سالفه حکومت و اقتدار بخشد ) چنانکه امم صالح پیمبران سلف جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه بر خلافت دین پسندیده ی  آنان را بر همه ی ادیان تمکین و تسلط عطا کند و به همه ی مومنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی بی هیچ شائبه شرک و ریا پرستش کنند ( سوره مبارکه نور آیه شریفه 55 )

برگرفته از کتاب منتهی الامال جلد دوم صفحه ی514تالیف ثقه المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی (ره )

انتشارات پیام مقدس

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۳/٢۳ ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

تنها مردمان عالم و دانا مطیع و خداترسند و البته خدا عزیز و توانا وبخشنده ی گناهان است (سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 28 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۳/٢۱ ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()

آنگاه مردم امر دین خود را پاره پاره کرده و در آئین فرقه فرقه شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود پسندیدند دلخوش گشتند (سوره مبارکه مومنون آیه شریفه53 )

...
نوشته شده توسط شعیب فرامرزی در ۱۳٩۳/۳/۱٩ ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()